Family book of Frederik I von Gottorp King of Denmark

Spouses